Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
ill arr.

Hva er konsekvensene av at arrangementer avlyses og at mange avbestillinger hotellopphold og planlagte konferanser?

Kan hotell eller konferansesentre kreve betaling dersom kunden avbestiller hotellovernatting, konferanser, foredrag, selskaper osv.?
Koronavirus

Ved hotellbestilling og booking av lokaler til arrangementer (bursdager, bryllup osv.) har hotellene og konferansesentrene som regel klare vilkår for avbestilling. Disse vilkårene/reglene må imidlertid være vedtatt av kunden for at de skal gjelde mellom partene. Forutsatt at vilkårene anses vedtatt vil vilkårene ofte være utformet slik at avbestilling blir dyrere for kunden jo nærmere hotellovernatting/arrangement man kommer. Det er imidlertid ikke alltid det er inntatt eksplisitte bestemmelser om force majeure. Er slike bestemmelser inntatt, må de tolkes.

Når det gjelder rene hotellovernattinger er utgangspunktet at hotellet kan forholde seg til sine ordinære avbestillingsvilkår. For forbrukerkjøp er det imidlertid lovfestede begrensninger med hensyn til størrelsen på avbestillingsgebyret. Det gjelder altså, som et utgangspunkt, ikke noe andre regler her som følge av koronautbruddet.

Ved kundens avbestilling av kurs, konferanser, bursdager osv., vil også partenes avtale være det naturlige utgangspunktet for å vurdere de rettslige konsekvensene av avbestillingen. Situasjonen er imidlertid muligens en annen enn hva gjelder avbestilling av enkeltrom hensett til at hotell/konferansesentre, etter de nye restriksjonene vedtatt den 12. mars, neppe har anledning til å tilby kunden å gjennomføre det planlagte arrangementet. Hvorvidt hotellet/konferansesenteret kan tilby sin ytelse avhenger av størrelsen på arrangementet. Kundens avbestilling bør ses i sammenheng med hotellets mulighet til å levere sin ytelse.
Dersom det ikke er inngått noen avtale mellom partene, og/eller dersom hotellers/konferansesenterets vilkår ikke kan anses vedtatt av kunden, må det vurderes konkret hvorvidt kunden på ulovfestet grunnlag kan avbestille uten å måtte yte sin betalingsforpliktelse eller eventuelt erstatte hotellets tap. Dette må dessuten ses opp mot hotellets mulighet til å levere sin ytelse. Konsekvensene av avbestillingen vil derfor kunne variere alt etter størrelsen på arrangementet, hvorvidt hotellet/konferansesenteret kan levere sin ytelse og hva som er den konkrete årsaken til den aktuelle bestillingen.

Hva er arrangørens økonomiske ansvar ved avlysninger av arrangementer som følge av koronaviruset?

Dersom en arrangør eksempelvis avlyser et arrangement vil publikum i normale situasjoner som hovedregel ha rett på refusjon av billettutgifter, og andre kontraktsparter (eksempelvis artister) kan ha krav på erstatning for sine eventuelle tap.

De fleste arrangører har eksplisitt avtalt seg bort fra oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser og erstatningsansvar ved avlysning som følge av ekstraordinære hendelser utenfor deres kontroll – såkalte force majeure klausuler. Typiske eksempler på force majeure er krig, opptøyer, naturkatastrofer som jordskjelv, flom, e.l., samt forhold som lock-out og generalstreik. Det er mindre vanlig å se force majeure-klausuler som uttrykkelig inkluderer globale sykdomsutbrudd. Dette utelukker imidlertid ikke at slike hendelser kan falle innunder force majeure.

Spørsmålet mange arrangører stiller seg i disse dager er for det første hvorvidt koronautbruddet er en force majeure-situasjon. Dette er vanskelig å besvare generelt, fordi det avhenger av hva partene har avtalt seg imellom og situasjonen på avlysningstidspunktet. Det kan riktignok være mulig å påberope seg force majeure uten at dette er direkte regulert i kontraktsvilkårene, for eksempel ved henvisning til lovregler eller rettspraksis, men fravær av (eller en uklar) force majeure-klausul kan by på en rekke utfordringer, særlig hva gjelder grensene for ansvarsfriheten.

Statlige myndigheter (FHI) frarådet som kjent lenge gjennomføring av arrangementer med mer enn 500 deltakere. Dette var i starten en anbefaling og ikke et påbud. Der hvor arrangørene som etterlevelse av et slikt påbud har valgt å avlyse, er det uklart hvorvidt arrangøren kan påberope seg force majeure. Det er imidlertid gode grunner for å hevde at en avlysning av arrangementet begrunnet i FHIs anbefalinger mest sannsynlig vil falle innunder force majeure.

Lokalt har dessuten kommunene i ulik takt, og med ulike utforminger, etter hvert pålagt avlysning av arrangementer som følge av korona ved for eksempel å forby større ansamlinger av mennesker. Per 12. mars er det videre, fra regjeringens side, nå pålagt svært vidtrekkende og omfattende restriksjoner som gir plikt til å avlyse arrangementet. Slike pålegg vil trolig anse som en force majeure-situasjon for arrangøren. Dette må være helt klart i de tilfellene der definisjonen av force majeure i bestillingsvilkårene/avtalen uttrykkelig omfatter en epidemi/pandemi-situasjon. I de avtalene der slike folkehelsekriser ikke eksplisitt er nevnt, vil koronautbruddet etter vårt syn likevel kunne falle innunder den tradisjonelle definisjonen av force majeure.

Konsekvensen av at en part kan påberope seg force majeure vil normalt være at partens forpliktelse til å oppfylle i henhold til avtalen bortfaller, reduseres eller utsettes inntil force majeure hendelsen opphører. Dette betyr for eksempel at arrangøren ikke er i kontraktsbrudd ved ikke å gjennomføre arrangementet. De konkrete konsekvensene avhenger imidlertid av hvordan og hvorvidt force majeure-situasjoner er regulert i vilkårene/avtalen. For at arrangøren eksempelvis skal være fritatt fra å refusere billettutgiften til kunden ved en avlysning, må dette fremgå eksplisitt av vilkårene kunden aksepterte ved kjøpet. Dersom dette ikke fremkommer eksplisitt, vil prinsippet om ytelse mot ytelse være avgjørende slik at arrangøren ikke skal ha betalt for noe han ikke leverer.

Den konkrete vurderingen av om arrangøren kan påberope seg force majeure overfor sine kontraktsparter må gjøres på det tidspunktet avlysning vurderes, med utgangspunkt i avtalevilkårene.

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon