Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Jordkloden

Endringer i Gruppeunntaksforordningen: Utvidet adgang til å støtte tiltak som også mottar midler under EU-programmer, og til å støtte grønn og digital omstilling

Den 23. juli 2021 foretok EU-Kommisjonen endringer i, og utvidelser av, Gruppeunntaksforordningen («General Block Exemption Regulation», ofte forkortet «GBER»). Gruppeunntaksforordningen utgjør et unntak fra det alminnelige utgangspunktet om at tiltak som innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen må notifiseres til ESA før de kan settes i verk av nasjonale myndigheter. Etter Gruppeunntaksforordningen kan visse former for støtte nemlig tildeles uten notifikasjon, dersom støttetiltaket oppfyller visse vilkår. Endringene innebærer at det nå kan tildeles støtte til flere typer prosjekter, og til flere ulike formål, enn det som til nå har vært tilfelle.
Arbeidsliv og offentlig sektor Konkurranse-, EØS- og statsstøtterett

Kort om endringene og bakgrunnen for dem

Endringene, som fremgår av OJEU L 270 vol. 64, datert 29. juni 2021, innebærer en ikke ubetydelig utvidelse av Gruppeunntaksforordningens anvendelsesområde, særlig med hensyn til hvilke typer prosjekter som kan motta støtte. Endringene kan grovt sett deles i to.

Den første endringen av Gruppeunntaksforordningen gjelder statsstøtte til prosjekter som også mottar finansiering under sentraliserte EU-programmer. Støtte som gis til prosjekter finansiert via, og godkjent av, utvalgte EU-programmer, kan nå tildeles under Gruppeunntaksforordningen uten notifikasjon. Formålet med denne utvidelsen er å sikre bedre integrering mellom EUs finansieringsregler under den nye «Multiannual Financial Framework» («MFF») på den ene siden, og statsstøttereglene på den andre. I praksis innebærer denne endringen at medlemsstatene skal kunne stole på EUs vurderinger av ulike prosjekter, og dermed slippe å foreta en egen vurdering av tiltaket der man også ønsker å bidra med nasjonal støtte til prosjektet.

Den andre endringen av Gruppeunntaksforordningen gjelder statsstøtte til tiltak som skal bidra til grønn og digital omstilling og utvikling. Samtidig skal de støtteberettigede tiltakene bidra til å bøte på de negative virkningene koronapandemien har hatt på deler av næringslivet og den økonomiske utviklingen. Endringen har dermed en fot i EUs grønne initiativ (omtalt som «European Green Deal»), og den andre i arbeidet med å overvinne hindringene koronapandemien utgjør for næringslivet («NextGenerationEU»). Konkret gjelder endringene støtte til energieffektivitetstiltak i bygninger, bygging av ladeinfrastruktur for kjøretøy og ulike tiltak for internettilknytning.

Nærmere om endringene

Den førstnevnte endringen av Gruppeunntaksforordningen innebærer nye regler på tre områder.

For det første gis det nye regler som skal sikre at statsstøtte bedre integreres med finansierings- og investeringsoperasjoner støttet av InvestEU-fondet.

For det andre gis det nye regler om forskning, utvikling og innovasjon, som innebærer at det nå vil bli enklere å kombinere sentralt forvaltede midler fra «Horizon Europe» med nasjonal støtte.

For det tredje endres reglene om det europeisk territoriale samarbeidet («Interreg»), som er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Endringen av Gruppeunntaksforordningen som gjelder grønn og digital omstilling, består også grovt sett av regelendringer på tre områder.

For det første gjøres det endringer av reglene som gjelder støtte til prosjekter for energieffektivitet i bygninger. Endringene innebærer forenklinger og utvidelser av regelverket på følgende måter:

  • Reglene om hvordan støtteberettigede kostnader kalkuleres for visse typer bygninger, inkludert boligbygg, forenkles.
  • Det gis nye muligheter for å kombinere støtte til prosjekter for energieffektivitet i bygninger med andre former for støtte, herunder støtte til faste installasjoner for fornybar energi, lagringsanlegg for fornybar energi, infrastruktur for lading av elektriske kjøretøy og investering i digitalisering av bygninger.
  • Det gis nye muligheter for å støtte tiltak som gjelder tilrettelegging for såkalte «Energy Performance Contracts». (Se definisjonen av «energy performance contracting» i Direktiv 2012/27/EU artikkel 2 nr. 27.)

For det andre innføres det et nytt gruppeunntak for støtte til offentlig tilgjengelig infrastruktur for elektrisk lading og hydrogenpåfylling av kjøretøy med transportformål. Tidligere har det kun vært et unntak for små, lokale varianter av slike tiltak, men med denne endringen åpnes det for støtte til store nettverk av ladeinfrastruktur. Med dette unngår man altså omstendelige notifikasjonsprosesser for tiltak med potensielt stor klimagevinst. Vi håper og tror at dette unntaket vil benyttes flittig av medlemslandene, og at det vil få stor betydning for utbyggingen av grønn infrastruktur i Norge og resten av Europa.

For det tredje åpnes det opp for støtte til etablering av og tilknytning til ulike nett. Den eksisterende bestemmelsen om støtte til bredbåndsutbygging endres og presiseres noe.

Det gis også nye regler for støtte til distribusjon av 4G og 5G mobilnettverk. De støtteberettigede kostnadene er samtlige kostnader for bygging, forvaltning og drift av passiv infrastruktur. Det er for øvrig gitt omfattende regler om hvordan tiltaket skal utformes og hvordan prosessen skal gjennomføres. Her går det et skille mellom der prosjektet settes ut etter en åpen anskaffelsesprosess, og der prosjektet tildeles uten en slik prosess, eller gjennomføres av staten i egenregi.

I tillegg er det gitt nye regler for prosjekter som gjelder infrastruktur for trans-Europeisk digital tilknytning.

Andre endringer

Til slutt er det også innført et unntak fra den generelle regelen om at foretak i vanskeligheter ikke kan motta støtte under GBER. Denne endringen har direkte foranledning i koronapandemiens konsekvenser for utsatte bedrifters likviditet, og skal sikre harmoni med de retningslinjene som ellers gjelder for koronarelaterte støtteordninger («Temporary Framework»). Konkret innebærer endringen at foretak som ikke var i vanskeligheter den 31. desember 2019, men som kom i vanskeligheter i perioden mellom 1. januar 2020 og 31. desember 2021, likevel er støtteberettigede foretak under Gruppeunntaksforordningen. Gruppeunntaksforordningen gjelder for øvrig frem til den 31. desember 2023.