Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
barn leker

Hva er betydningen av at koronaviruset i noen situasjoner anses for å være en force majeure begivenhet?

Hvordan påvirker det dine kontraktsrettslige forpliktelser? Må for eksempel husleie betales, må man betale for barnehageplassen som ikke er til disposisjon?
Koronavirus

Konsekvensene av koronaviruset er omfattende. Den 11. mars erklærte WHO at utbruddet karakteriseres som en pandemi, og den 12. mars iverksatte regjeringen svært strenge tiltak for å hindre spredning av viruset. Det er klart at utbruddet og tiltakene som er iverksatt (ytterligere) vil påvirke en rekke virksomheter.

Begrepet force majeure er ikke et entydig og fast definert begrep, og innholdet kan variere for ulike (retts)områder og situasjoner. Overordnet kjennetegnes likevel force majeure situasjonene av at den ene part får problemer med å levere sine kontraktsforpliktelser som følger av særlige forhold som ligger utenfor hans kontroll og som han ikke med rimelighet kunne forutse på kontraktstidspunktet, unngå eller overvinne følgende av.

Det er de siste dagene skrevet mye om hvorvidt oppfyllelseshindringer som skyldes virusutbruddet er å anse som en force majeure-situasjon eller ikke. Vi vil derfor ikke gå nærmere inn på dette utover å påpeke at svaret avhenger av en konkret og nærmere vurdering av den aktuelle situasjonen sett i lys av:

  • det som eventuelt er avtalt mellom partene
  • det som følger av lovgivningen på området dersom det ikke er avtalt noe
  • de ulovfestede regler som eventuelt gjelder der en verken har avtalt noe om force majeure og heller ikke befinner seg på et rettsområde hvor det er lovregler om dette (kontrollansvar)

Fokus i det følgende vil i stedet være å se nærmere på virkningen av at man befinner seg i en force majeure situasjon.

For gjensidig bebyrdende kontrakter hvor begge parter skal yte noe står prinsippet om ytelse mot ytelse sterkt. Dette prinsippet innebærer en forventning om at ytelse fra en part er betinget av en motytelse fra den annen part.

Dersom man befinner seg i en force majeure situasjon er virkningen normalt at den ene partens plikt til å levere egen kontraktsytelse suspenderes så lenge force majeure begivenheten forhindrer levering. Vedkommende part anses da, i den aktuelle perioden, ikke for å være i mislighold på grunn av sin manglende levering. Motstykket til dette er imidlertid at også den andre parts plikt til å yte sin (mot)ytelse suspenderes og resultatet er dermed at begge parters plikt til å levere i henhold til kontrakten er suspendert. Dersom virusutbruddet for eksempel medfører at du ikke kan levere en bestemt vare eller tjeneste, vil heller ikke motparten være forpliktet til å yte betaling for varen eller tjenesten. En annen konsekvens er ofte at den som kan påberope seg force majeure heller ikke blir erstatningsansvarlig for kontraktsmotpartens eventuelle tap som følge av manglende kontraktsoppfyllelse. I noen tilfeller er det også avtalt at suspensjonsretten kun gjelder for en begrenset periode, og at partene etter et bestemt antall dager eller måneder kan si opp kontrakten.

Før man imidlertid fatter beslutningen om at man befinner seg i en force majeure situasjon som gir rett til å suspendere levering av egen ytelse, er det viktig at man foretar grundige undersøkelser idet motstykket er at man er i kontraktsbrudd.

Situasjonen som er beskrevet over er at man er forhindret fra å levere for eksempel en bestemt vare eller tjeneste. Det kan imidlertid tenkes at force majeure situasjonen medfører problemer med å oppfylle en pengeytelse. Den part som skal levere en vare eller stille for eksempel et husrom eller lokale til rådighet, leverer som normalt, men den annen part klarer ikke å levere sin ytelse som er betaling for varen eller tjenesten. Et eksempel er at leietaker som skal yte husleie for et lokale, får umiddelbare betalingsvansker på grunn av eksempelvis fullstendig produksjonskollaps og omsetningssvikt som følger av virusutbruddet direkte, og/eller på grunn av restriksjonene som pålegges fra nasjonal og regionalt hold. I slike tilfeller oppstår det et særlig spørsmål om leietakers betalingsplikt kan suspenderes på grunn av force majeure situasjonen.

Det er sjelden inntatt en force majeure bestemmelse i leiekontrakter som kommer til anvendelse på leietakers plikt til å betale. Det følger heller ingen slik regel av husleieloven utover at forfallstidspunktet kan utskytes dersom det er problemer i betalingsformidlingen eller lignende. Økonomiske vanskeligheter hos den som skal betale vil som den klare hovedregel dessuten anses for å ligge innenfor det parten kan kontrollere. Det skal derfor sannsynligvis mye til før man anerkjenner suspensjon av betalingsforpliktelser på grunn av virusutbruddet. Konsekvensen av dette er at man ikke uten videre er berettiget til å avstå fra å betale som følger av betalingsvansker som skyldes virusutbruddet. Hvorvidt en part er fri for sin betalingsforpliktelse må vurderes konkret for hvert kontraktsforhold og løpende i lys av utviklingen av virusutbruddet og for eksempel de konkrete nasjonale og regionale tiltak som den enkelte berøres av. Vi anbefaler derfor alle som opplever betalingsvansker som følger av virusutbruddet om å kontakte advokat for å vurdere saken nærmere.

En part som anser det sannsynlig at virusutbruddet vil påvirke egen evne til å levere i henhold til avtalen bør i alle tilfeller snarest orientere kontraktsmotpart(er) om status. Dersom det viser seg å bli vanskelig eller umulig å oppfylle egne kontraktsforpliktelser, må man dessuten så snart det er mulig varsle kontraktsmotparten. I motsatt fall kan retten til å påberope seg ansvarsfrihet gå tapt.

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon