Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
gardens by the bay

Fornybarnæringen i koronakrisen

Konsekvensene av koronaviruset, og de omfattende tiltakene som er satt i verk i Norge og resten av verden, kan få store virkninger også for fornybarnæringen. Nedenfor gir vi noen konkrete tips til tiltak som kan være lurt å sette i gang med allerede nå, for å være best mulig forberedt på det som kan komme.
Fornybar energi og grønn vekst Energirett

Generelle råd: Bruk sjekklister, skaff oversikt over kontraktsbetingelser og gjennomgå rutinene

Koronakrisen er en ekstraordinær situasjon for alle norske bedrifter. Styrer og ledere i norsk næringsliv må nå være særlig påpasselige med å ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Kluge har utarbeidet en oversikt over tiltak som kan være relevante å vurdere, og som kan være nyttig å gå gjennom som en sjekkliste: Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

For å legge til rette for en effektiv håndtering av varsler om force majeure og forsinkede leveranser som kan komme fra leverandørene til din bedrift, kan det være lurt å gjennomgå både standardkontrakter og de mest kritiske enkeltkontraktene for å skaffe oversikt over de sentrale verktøyene som finnes i kontraktene. Dersom det er lenge siden din bedrift har gjennomgått sine rutiner for håndtering av forsinket betaling eller uteblitt betaling fra kunder, kan det også være nyttig å gjøre dette nå. Nedenfor gir vi litt nærmere forklaring av disse anbefalingene.

Force majeure varsler fra leverandører

Aktører i mange bransjer opplever nå problemer med å oppfylle sine kontraktsforpliktelser, som også treffer aktører i fornybarnæringen. Dette gjelder særlig leverandører til bygge- og installasjonsvirksomhet og utbyggingsprosjekter. Kluge har utarbeidet flere nyhetsbrev om hva som skal til for at forsinket eller manglende levering dekkes av force majeure regler og dermed ikke utløser ansvar. For oversikt over nyhetsbrev, se her: Rammes din bedrift av koronavirus?

For aktører i fornybarnæringen kan det imidlertid ofte være den motsatte situasjonen som er mest aktuell, det vil si at bedriften din mottar varsel om forsinket levering på grunn av koronakrisen fra en leverandør og påberopelse av force majeure fritak. Hva skal du da gjøre?

Generelt gjelder at en utsettelse av levering på grunn av force majeure bare gjelder så lenge hindringen faktisk består. Og den som påberoper seg en force majeure hendelse må kunne dokumentere hvorfor bedriften er forhindret fra å levere, hvordan leveringshindringen virker inn, og hvor lenge hindringen har effekt. Hvis du mottar et force majeure varsel fra din leverandør, bør du derfor ikke uten videre akseptere varselet, men gjøre en nærmere vurdering. Relevante vurderingstemaer er blant annet om den beskrevne situasjonen eller hendelsen er dekket av force majeure-bestemmelsen i kontrakten med den aktuelle leverandøren, og om de frister som er knyttet til slik varsling er overholdt. Du bør også tenke gjennom hva slags reaksjon som er hensiktsmessig, for eksempel om bedriften din skal ta varselet til orientering med forbehold om at leverandøren må dokumentere at vilkårene for force majeure er oppfylt, eller om varselet skal tilbakevises.

Manglende/forsinket betaling fra kunder

Med den generelle økonomiske krisen som nå rammer norsk næringsliv, vil mange kunder kunne få problemer med å betale for strøm og andre tjenester. Økonomiske vanskeligheter hos den som skal betale vil som hovedregel anses for å ligge innenfor det parten kan kontrollere, og derfor ikke kvalifisere til ansvarsfritak ut ifra force majeure prinsipper. Utgangspunktet er derfor at ved manglende betaling fra kunder vil din bedrift være i sin fulle rett til å iverksette tiltak for å sikre betaling eller beskytte seg mot konsekvensene av manglende betaling, i tråd med de rutiner og frister som er definert i avtaleverket med din kunde.

For kraftleverandører som leverer til store enkeltkunder basert på bilaterale kraftkontrakter, slik mange vindkraftparker gjør, kan det i kontrakten være inntatt bestemmelser som gir rett til å kreve tilleggssikkerhet som nå bør vurderes. Nettselskapene har særlige krav å forholde seg til med hensyn til å vurdere eventuell stenging, som kan får alvorlige konsekvenser for kunden.

Dersom det er lenge siden din bedrift har gjennomgått sine rutiner for håndtering av forsinket eller uteblitt betaling fra kunder, kan det være nyttig å gjøre dette nå. En konkret anbefaling er å sette opp en prosessbeskrivelse og kriterier for hvordan bedriften din ønsker å behandle det mulig økende antall saker med manglende/forsinket betalinger fra kunder. For eksempel kan det være lurt at bedriften din allerede nå tar stilling til om dere ønsker å tilby fleksible løsninger i forhold til betaling fra deres kunder, og hva kriteriene for dette skal være. Hvem skal kunne få betalingsutsettelse, hvor lenge skal eventuell utsettelse vare, og skal dette tilbys til alle kunder generelt eller kun basert på individuell behandling? Det kan også være aktuelt å utarbeide utkast til standard svar som kan benyttes. For kraftleverandører vil det kunne være fornuftig å gå i direkte dialog med de største kundene som kan få betalingsproblemer så tidlig som mulig.

Å ha tenkt gjennom disse spørsmålene på forhånd og etablere gode rutiner vil bidra til en enklere prosess for din bedrift når forespørslene begynner å strømme på, og vil bidra til likebehandling av dine kunder. Spesielt for nettselskapene vil det være viktig å kunne dokumentere hvilke kriterier som ligger til grunn for den enkelte avgjørelse i denne type saker, for å sikre at krav om objektivitet og ikke-diskriminering overholdes.

Nye muligheter i det grønne skiftet?

Det er stor usikkerhet om hva de økonomiske konsekvensene av korona-viruset vil være, herunder hvordan dette vil påvirke etterspørselen etter kraft og prisnivået. Risikoen for vedvarende svikt i etterspørselen som følge av nedlegging av næringsvirksomhet understeker det skjebnefellesskapet kraftprodusenter og industrien står i. Vi har naturlig nok ikke noen fasit på hvordan aktørene i fornybarbransjen skal forholde seg til dette, men noterer oss samtidig at mange nå tar nå til orde for at koronakrisen gir en enestående mulighet for verden til å forsterke innsatsen knyttet til det grønne skiftet. Dette er i tilfelle en mulig positiv effekt av krisen, som kan bety en akselerering av investeringer både i fornybar produksjon og grønne teknologier, også i Norge. Vi har stor tro på at den norske fornybarnæringen er godt rustet til å håndtere krisen mens den pågår, og også den virkeligheten som vil komme når normaliseringen starter. Vi i Kluge står klare til å støtte dere med både de utfordringer og nye forretningsmuligheter som måtte oppstå!

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon