Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
ill dame

Kan din bedrifts tap som en følge av koronaviruset være dekket av forsikring?

Mange bedrifter har lidt tap eller frykter at bedriften vil lide tap som følge av koronautbruddet. Det kan være fornuftig å avklare om bedriften har forsikring som vil dekke tapet. Vi trekker her frem enkelte forsikringer som vi anser relevant i denne sammenheng. Her må en være oppmerksom på det kan være variasjoner i forsikringsvilkårene hos de ulike forsikringsselskapene som innebærer at det kan være ulik forsikringsdekning for samme type skade eller hendelse.
Koronavirus

Mange bedrifter har lidt tap eller frykter at bedriften vil lide tap som følge av koronautbruddet. Det kan være fornuftig å avklare om bedriften har forsikring som vil dekke tapet. Vi trekker her frem enkelte forsikringer som vi anser relevant i denne sammenheng. Her må en være oppmerksom på det kan være variasjoner i forsikringsvilkårene hos de ulike forsikringsselskapene som innebærer at det kan være ulik forsikringsdekning for samme type skade eller hendelse.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen kan på nærmere vilkår dekke avbestilling av ansattes reise som følge av koronavirus. Er den ansatte enten smittet av viruset eller pålagt karantene av offentlige myndigheter på reisemålet eller i Norge før avreise, så dekker de fleste norske forsikringsselskapene tapt reise pluss eventuelle merkostnader til ekstra opphold og hjemreise til Norge etter endt karantene. Karantene som er pålagt av arbeidsgiver erstattes ikke.

Blir et arrangement/seminar som bedriftens ansatte er påmeldt på avlyst av lokale helsemyndigheter som følge av virusutbruddet, så dekker reiseforsikringen ikke deltakeravgift eller reisekostnadene (fly/togbilletter, hotell mm.). Dersom arrangementet/seminaret som blir avlyst er i et land som Utenriksdepartementet (UD) og Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt reiseråd om, så vil forsikringen dekke avbestilt reise, men sannsynligvis ikke deltakeravgiften.

Flere bedrifter velger i disse dager å avlyse planlagte reiser og arrangementer på grunn av frykt for at ansatte smittes eller risikoen for at ansatte bli satt i karantene ved ankomst/hjemkomst. De fleste forsikringsselskapene har vært ute og informert om at reiseforsikringen ikke dekker slike avbestillinger. På generell basis dekkes heller ikke tapt arbeidsinntekt av reiseforsikringen.

Sykeavbruddsforsikring

Mange selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter har tegnet sykeavbruddsforsikring i tilfelle innehaver eller andre nøkkelpersoner rammes av sykdom og blir sykemeldt. En sykeavbruddsforsikring
kan dekke løpende driftsutgifter som husleie, strøm, telefon, forsikring, lønnsutgifter eller tap i egen inntekt ved sykdom.

Det løper normalt en karenstid (ventetid) på minimum 16 dager slik at innehaver eller nøkkelpersonen som blir pålagt 14 dagers hjemmekarantene av offentlige myndigheter som følge av koronaviruset sannsynligvis er tilbake på jobb før karenstiden er ute. Sykeavbruddsforsikringen synes derfor mindre relevant i karantenesituasjoner. Skulle derimot innehaver eller nøkkelperson bli smittet av koronavirus og blir sykemeldt for en lengre periode så vil sykeavbruddsforsikringen kunne dekke deler av bedriftens tap.

Ansvarsforsikring

Bedriftsansvarsforsikringen dekker virksomhetens erstatningsansvar som følge av ting- eller personskade. Dekningen er avgrenset mot bedriftens mangels- eller forsinkelsesansvar, og vil derfor i utgangspunktet ikke dekke erstatningsansvar overfor kunder/leverandører mv. som følge av at leveranser eller betalinger ikke blir gjennomført til rett tid og på riktig måte på grunn av koronautbruddet.

Situasjonen omkring koronaviruset er så pass uoversiktlig og kan få konsekvenser som vi ikke har sett for oss så langt. En kan derfor ikke utelukke at det kan oppstå en skadehendelse som er relevant for ansvarsforsikringen. For eksempel om bedriften mottar erstatningskrav fra noen som påstår å være smittet (personskade), og dette skyldes at en ansatt i bedriften har opptrådt uaktsomt (arbeidsgiveransvar). Eksempelvis kan den ansatte ha opptrådt erstatningsbetingende ved å bryte karantene eller latt være å fortelle om reise til risikoutsatt land osv. På den annen side vil en kunne hevde at enhver selv plikter å ta nødvendige forholdsregler for å unngå smitte og således har et egenansvar i så måte. Uansett ville det i dette tenkte scenariet sannsynligvis være umulig å føre bevis for årsakssammenheng mellom koronasmitten og den ansattes opptreden.

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon