Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Malekoster

Hva betyr regjeringsskiftet for arbeidslivet?

Selv om det vil ta tid å avklare det endelige regjeringssamarbeidet, er det avklart at Norge får en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, trolig med støtte av ett eller flere andre partier. Uavhengig av samarbeidskonstellasjon, er det forventet flere endringer på arbeidsrettsområdet.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Vi vil nedenfor redegjøre kort for de mest sentrale endringene som er ventet på arbeidsrettsområdet og som kan være verdt for arbeidsgivere å merke seg.

Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser vil trolig fjernes

Arbeidsmiljøloven åpner for å gjøre unntak fra hovedregelen om fast ansettelse, ved å ansette midlertidig eller leie inn personell på visse vilkår. Et av unntakene er arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav f, som gir en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder, med enkelte begrensninger. Denne bestemmelsen ble innført i 2015 og hadde til hensikt å gi virksomheter mer fleksibilitet, samt å lette adgangen til arbeidsmarkedet for grupper hvor arbeidsgiver kan oppleve at det er risiko knyttet til ansettelsen.

Arbeiderpartiet har varslet at de vil fjerne denne generelle adgangen til midlertidige ansettelser i løpet av de første 100 dagene med ny regjering. Også det såkalte Fougnerutvalget har nylig foreslått å fjerne bestemmelsen, i sin utredning om fremtidens arbeidsliv (NOU 2001:9). Det må derfor forventes at den generelle adgangen til å ansette midlertidig vil fjernes.

Vår erfaring er at denne bestemmelsen ikke er mye brukt. Fjerning av bestemmelsen vil derfor neppe ha veldig stor betydning for arbeidslivet. Vi antar uansett at arbeidsforhold som allerede er etablert etter den generelle bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav f, vil kunne fullføres, selv om bestemmelsen skulle bli tatt bort i løpet av de kommende månedene.

Om det også vil skje ytterligere innstramminger i adgangen til å ansette midlertidig, ved vikariater eller arbeid av midlertidig karakter, er mer uklart.

Begrensninger i adgangen til innleie

Innleie av arbeidskraft skiller mellom innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie (produksjonsbedrifter), og innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak).

Innleie fra bemanningsforetak er i dag tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a-e. Det er imidlertid ventet at en ny rødgrønn regjering vil stramme inn reglene for innleie fra bemanningsforetak. Mens SV har foreslått et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak, har Arbeiderpartiet gått inn for å gjøre vilkårene for bruk av bemanningsforetak strengere enn å ansette midlertidig direkte. Konkret har Arbeiderpartiet foreslått at innleie kun skal tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte. Hva som konkret vil endres er foreløpig uklart, men arbeidsgivere bør forberede seg på at adgangen til innleie gjennom bemanningsforetak vil kunne bli snevret inn.

Styrking av fortrinnsretten for deltidsansatte

Som ledd i målet om å styrke retten til heltidsstilling er det ventet at en ny rødgrønn regjering vil styrke fortrinnsretten for deltidsansatte til økt stilling. Deltidsansatte har etter arbeidsmiljøloven
§ 14-3, under visse forutsetninger, krav på fortrinnsrett til utvidet stilling (opp mot 100 %), fremfor at virksomheten foretar ny ansettelse. Forutsetninger for utøvelse av fortrinnsretten er at arbeidstaker har de nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen, og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

Arbeiderpartiet har foreslått å snu bevisbyrden, slik at det er arbeidsgiver som må dokumentere at det er behov for en deltidsstilling, fremfor at ansatte må dokumentere at de har krav på høyere stilling. Dersom arbeidsgiver ikke klarer å dokumentere behovet for en deltidsstilling, vil det i så fall medføre at arbeidstaker har krav på heltidsstilling.

Styrking av fagbevegelsen

Arbeiderpartiet har uttrykt et ønske om å gi større myndighet til fagforeninger med innstillingsrett, dvs. fagforening med minst 10 000 medlemmer. Virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett har i dag bl.a. utstrakt mulighet til å avtale innleie med tillitsvalgte. Vi vet foreløpig ikke mer om hvordan Arbeiderpartiet konkret vil styrke stillingen til slike fagforeninger.

Regulering av plattformøkonomien

De siste årene har den såkalte plattformøkonomien eller delingsøkonomien vokst kraftig. Med dette menes selskaper som bruker digitale plattformer til å koble kunder og tilbydere av tjenester, som f.eks. Uber og Volt. Slike selskaper setter ut oppdrag til personer som er registrert som selvstendig næringsdrivende, i stedet for å ansette arbeidstakere.

Som selvstendig næringsdrivende eller oppdragstaker er man ikke beskyttet av arbeidsmiljølovens verneregler. Fougnerutvalget har foreslått i større grad å tydeliggjøre hvem som regnes som arbeidstaker og arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven. Det kan ligge an til at en ny regjering vil innføre endringene i arbeidsmiljøloven som Fougnerutvalget har foreslått.

Konsekvensene av en eventuell slik innstramming avhenger av hvordan reglene konkret utformes. Det er likevel grunn til å tro at det vil kunne bli vanskeligere for virksomheter å hyre inn personer som oppdragstakere.

Arbeidslivskriminalitet

De siste årene har det vært økt fokus på å bekjempe arbeidslivskriminalitet, det vil si handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Det har nylig kommet lovendringer om bl.a. lønnstyveri, men det er ventet et enda større fokus på å bekjempe arbeidslivskriminalitet under en ny regjering. Arbeiderpartiet har bl.a. gitt uttrykk for at strafferammene for arbeidskriminalitet bør økes, og at Arbeidstilsynet bør få økte ressurser til å forfølge slike saker. Arbeiderpartiet har også uttalt at de vil gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.