Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte. Forsinkede børsregnskaper

Både Næringsdepartementet og Finanstilsynet hjelper selskapene med praktiske nødtiltak. Næringsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19. Finanstilsynet forklarer hvordan selskaper med børsnoterte aksjer og obligasjoner skal forholde seg om de ikke får regnskapene ferdig i tide.
Industri, handel og finans Selskapsrett/M&A Koronavirus

Dette nyhetsbrevet oppdaterer tidligere nyhetsbrev "Avleggelse av årsregnskap i aksjeselskaper i lys av Korona-restriksjoner" sist oppdatert 25. mars 2020.

1. Unntak fra aksjelovene

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt fredag 27. mars forskrifter med hjemmel i den midlertidige fullmaktsloven (koronaloven) som gjør at krav i aksjeloven, vedtekter eller instrukser om fysisk styremøte og generalforsamling i aksje- og allmennaksjeloven kan erstattes av annen betryggende behandlingsmåte. Det samme gjelder styrets møte med revisor. Generalforsamlingsstemme skal kunne avgis som forhåndsstemme selv om selskapet ikke har vedtektsbestemmelse om dette. Tilsvarende forskrifter er fastsatt for stiftelsesloven, selskapsloven og samvirkeloven. Forskriften vil da gjelde så lenge koronaloven gjelder, d.v.s. til 27. april i år, om den da ikke blir forlenget av Stortinget. Forskriftsunntaket for generalforsamlinger gjelder også generalforsamlinger som er innkalt i lovens funksjonstid, selv om de avholdes etter.

Styremøter
Forskriften betyr at enkeltstyremedlemmers rett etter aksjelovene til å kreve fysisk styremøte om det er varslet behandlet på annen måte, ikke eksisterer. Fortsatt er det imidlertid slik at behandlingen må være betryggende. Hva som er betryggende, beror på en konkret vurdering. For viktige spørsmål vil man f.eks neppe kunne ha skriftlig behandling uten en eller annen form for interaksjon der styremedlemmene kan kommenterer og spørre i hverandres påhør.

Skjer styrets saksbehandling i fysisk møte, kan ethvert styremedlem kreve å få delta per telefon eller video eller på annen betryggende måte uten å være fysisk til stede. Det samme gjelder daglig leder, revisor og andre for saker der disse har rett eller plikt til å delta.

Generalforsamling
Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. Styret skal sørge for at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivning, herunder forhåndsstemming uten at det er vedtektsfestet. Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.

Også uten forskriften er dette håndtert ved at innkalling til generalforsamling oppfordrer aksjonærer til ikke å møte, men avgi stemme gjennom fullmakt eller forhåndsstemme. Det vises til vårt tidligere nyhetsbrev om dette.

2. Oversittelse av regnskapsfrister

Finanstilsynet referer til en uttalelse fra ESMA, det EUs verdipapirmarkedstilsynet. ESMA uttaler at finansiell rapportering er en viktig forpliktelse og brukere av den finansielle rapporteringen har behov for denne informasjonen for å kunne fatte investeringsbeslutninger. Allikevel kan COVID-19 viruset medføre utfordringer for enkelte foretak i å overholde de lovpålagte fristene. ESMA forventer at tilsynsmyndigheten i EØS ikke vil prioritere å sanksjonere de foretakene som har vært forhindret fra å offentliggjøre innen fristen.

For norske foretak som avsluttet sitt finansielle år 31. desember 2019 så skal årsrapporten offentliggjøres innen 30. april 2020. Foretak som er forhindret fra å rekke fristen må forholde seg som følger:

  • Foretakene må varsle Finanstilsynet om forsinkelsen og grunnen for den. Samtidig må det opplyses om tidspunktet utsteder forventer at den finansielle rapporten vil kunne offentliggjøres
  • Tilsvarende informasjon gis samtidig til markedet i form av en børsmelding
  • Finanstilsynet forventer at foretakene tilstreber å levere den finansielle rapporten så raskt som mulig etter at hindringen har opphørt
  • Ytterligere utsettelser utover det som er meldt etter punkt 1 skal varsles på nytt til Finanstilsynet og til markedet i form av en børsmelding før det forventede offentliggjøringstidspunktet har inntruffet.

Interessert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon