Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Oversikt over regjeringens koronatiltak pr. 20 mai

Myndighetene har de siste månedene vedtatt en rekke tiltak og endringer i gjeldende lover og regler som svar på Covid-19 pandemien. Nedenfor følger en oversikt over de tiltakene vi anser som de mest relevante og viktige for virksomheter å kjenne til. Oversikten er oppdatert 20. mai 2020.
Arbeidsrett/personvern Koronavirus Selskapsrett/M&A Skatt og avgift

Permittering

Permittering av arbeidstakere iverksettes ved et permitteringsvarsel. Etter varslingsperioden (på 14 eller to dager) har arbeidsgiver etter tidligere regler pliktet å betale permitteringslønn i en arbeidsgiverperiode på 15 dager. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver unntatt fra lønnsplikt opp til 26 uker i løpet av en 18-måneders periode. Arbeidstaker kan i denne perioden søke om dagpenger fra Folketrygden.

Nye midlertidige endringer i disse reglene har blitt vedtatt som følge av koronapandemien, for å lette den økonomiske belastningen for arbeidsgiver i tillegg til å redusere de økonomiske konsekvensene for permitterte arbeidstakere:

 • Arbeidsgiverperioden er redusert fra 15 til to dager.
 • Det er innført en lønnskompensasjonsordning der staten dekker full lønn for permitterte arbeidstakere fra dag 3 til dag 20 av permitteringen, opp til 6 ganger Folketrygdens grunnbeløp («G»).
 • Venteperioden på tre dager mellom arbeidsgiverperioden og rett til dagpenger er opphevet.
 • Dagpengesatsen er økt fra 62.4% av lønn opp til 6G før koronapandemien, til dagens 80% av lønn opp til 3G og 62.4% av lønn mellom 3G og 6G.
 • Vilkårene for å ha rett til dagpenger er myket opp:

i) Kravet til reduksjon i arbeidstid er redusert fra 50% til 40%;
ii) Kravet til minsteinntekt er redusert fra 1,5G til 0,75G de siste 12 månedene eller minst 2,25G de siste 36 månedene.

 • Arbeidstakers rett til dagpenger er forlenget til 30. juni 2020 for personer som hadde 18 uker eller mindre igjen av dagpengeperioden per 29. februar 2020. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått at rett til dagpenger forlenges frem til 31. oktober 2020 og at arbeidsgiver unntas fra lønnsplikt i samme periode.
 • Dagpengemottakere som arbeider innenfor jordbruk, skogbruk og gartneri kan på meldekort til NAV føre halvparten av de timene de faktisk arbeider.
 • Lærlinger som blir permittert eller mister lærlingeplassen under koronapandemien har rett til dagpenger så lenge de fortsetter med utdannelsen i dagpengeperioden. For lærlinger er dagpengesatsen 100% av lønn under 1,5G og 62,4% av lønn mellom 1,5G og 6G. Det er lønn på permitteringstidspunktet/tidspunkt for bortfall av lærlingeplassen som er utgangspunktet for beregningene.

Syke-, omsorgs- og arbeidsavklaringspenger

Sykepenger: Retten til sykepenger gjelder tilsvarende der arbeidstaker må være borte fra arbeid grunnet koronaviruset eller mistanke om slik sykdom. Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. Legeerklæring kan utstedes uten personlig fremmøte dersom legen vurderer dette som faglig forsvarlig.

For fravær fra arbeid grunnet koronapandemien, er arbeidsgiverperioden for sykepenger redusert fra 16 til tre dager. Folketrygden vil betale de resterende 13 dagene. Arbeidsgiver utbetaler sykepengene, og kan så kreve refusjon fra NAV.

Omsorgspenger: Retten til omsorgspenger gjelder tilsvarende der arbeidstaker må være borte fra arbeid fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av koronapandemien eller dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller familiemedlem som barnet bor med. For fravær knyttet til koronapandemien er arbeidsgiverperioden for omsorgspenger redusert fra 10 til 3 dager. Arbeidsgiver utbetaler omsorgspengene og kan så kreve refusjon fra NAV.

Det maksimale antallet dager med omsorgspenger etter folketrygdlovens § 9-6 (1) og (2) dobles for 2020. Det betyr at hver forelder nå har krav på 20 dager med omsorgspenger dersom de har ansvar for ett eller to barn under 12 år, og 30 dager hver dersom de har tre eller flere barn under 12 år. Dersom et barn er kronisk syk eller funksjonshemmet, eller derom en forelder har aleneomsorg for barn, kan dette gi rett til ytterligere dager med omsorgspenger.

Arbeidsavklaringspenger: stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-12 er forlenget med seks måneder. Mottakere av arbeidsavklaringspenger som er arbeidssøkere og som hadde fire måneder eller mindre igjen av stønadsperioden etter folketrygdlovens § 11-17 per 29. februar 2020 får forlenget stønadsperioden til 30. juni 2020. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått at denne stønadsperioden for arbeidssøkere forlenges til 31. oktober 2020.

Selstendig næringsdrivene og frilansere

Sykepenger: selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til sykepenger fra NAV fra dag 4 dersom de er borte fra arbeid grunnet koronapandemien.
Omsorgspenger: selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til omsorgspenger fra NAV fra dag 4.

Inntektskompensasjonsordning: selvstendig næringsdrivende og frilansere mellom 18 og 67 år, med årlig inntekt over 0,75G er sikret 80% av deres gjennomsnittlige inntekt de siste tre årene (selvstendig næringsdrivende) eller det siste året (frilansere), opp til 6G. Dette vil gjelde fra dag 17 etter dokumentert inntektstap, men slik at man tidligst kan søke om kompensasjon fra 30. mars 2020.

Kredittilgang

Kompensasjonsordning ved tapt inntekt: Norske foretak som har hatt minst 20% omsetningssvikt i mars 2020 og 30% omsetningssvikt i april og mai 2020, kan være berettiget til å motta kompensasjon fra Staten. Kompensasjon gis i den utstrekning det er nødvendig for å dekke faste kostnader som husleie, elektrisitet, forsikringspremier og rentebetalinger. Den øvre grensen for månedlige kompensasjon per foretak er satt til kr. 30 millioner, men konserner kan være berettiget til høyere beløp. Ytterligere vilkår gjelder, og foretak som mottar støtte oppfordres til å moderere utbetalinger av utbytte og bonuser.

Garantiordning for lån: Staten garanterer for 9 % av beløpet i nye lån på inntil kr. 50 millioner kroner per foretak, og med maksimalt tre års løpetid. Ordningen var opprinnelig tiltenkt SMBs med opptil 250 ansatte eller mindre enn 50 millioner euro i omsetning, men ble senere utvidet til også å gjelde større selskap. Ytterligere vilkår gjelder, f.eks. at låntakeren må lide av en akutt mangel på likviditet som følge av koronapandemien og må forventes å være lønnsom under normale markedsforhold.

Statens obligasjonsfond gjenopprettes: Statens obligasjonsfond, som opprinnelig ble introdusert i etterkant av finanskrisen i 2009, er gjenopprettet for å foreta investeringer for å sikre tilgangen til likviditet på obligasjonsmarkedet. Fondet har et vidt mandat og kan investere opp til kr. 50 milliarder.

F-lån til bankene og utsettelse av IRB vilkår: Norges Bank har utstedt ekstraordinære F-lån til bankene. F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet, mot sikkerhet i verdipapirer til flytende rente og gitt løpetid. IRB-innføringen av kapitalkrav utsettes (krav som er krevende for mindre banker å innfri).

Lånegaranti for luftfarten: En statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner har blitt etablert; 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og de resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Tiltak mot små og mellomstore bedrifter: Innovasjon Norge, et statlig selskap for innovasjon og utvikling av norsk næringsliv og industri, har satt ned renten og tilbyr avdragsutsettelse for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med tilgang på kapital og likviditet. En rekke andre tilbud har blitt introdusert, slik som tilskudd, lån og garantier.

Kutt i styringsrenten: Norges Bank har redusert styringsrenten fra 1,5% til 0,00%.

12 mai 2020 fremla Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som inneholder forslag til nye tiltakspakker. Forslaget er gjenstand for forhandlinger i Stortinget og er planlagt behandlet 19. juni 2020:

 • Låneordning for refusjon av pakkereiser: Regjeringen foreslår å etablere en låneordning for pakkereisearrangører. Under ordningen vil pakkereisearrangører kunne søke om lån på inntil 80% av sine lovpålagte refusjoner for avlyste eller avbestilte reiser som startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. 2 milliarder kroner er satt av til låneordningen som skal sikre tilbakebetaling av lovpålagte refusjoner til forbrukere og unngå konkurser blant pakkereisearrangørene. Ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).
 • Garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring: Regjeringen foreslår å etablere en ny garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring. Ordningen skal bidra til risikoavlastning for private tilbydere av kredittforsikring for å bidra til at disse opprettholder sitt tilbud til norske bedrifter som selger sine varer i inn- og utland. Ordningen foreslås organisert av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og 20 milliarder kroner er satt av til ordningen. Ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Skatt og avgift

Utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift: Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfalt 15. mai 2020 er utsatt til 15. august 2020 uten påløp av renter.

Utsatt formuesskatt: Eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020 kan søke om utsatt innbetaling av formuesskatt på virksomhetsformue (arbeidende kapital) når den forfaller til betaling i 2021. Eiere som kan sannsynliggjøre at bedriften vil gå med underskudd, vil kunne få redusert sin forskuddsskatt – som inkluderer formuesskatten – i 2020.

Avgifter for luftfart oppheves: Flypassasjeravgiften oppheves midlertidig for flygninger i perioden fra 1. januar 2020 frem til 31. oktober 2020 og samtlige lufthavnavgifter oppheves midlertidig til og med 30. juni 2020. Private flyplasser kompenseres for bortfall av lufthavnsavgifter.

Redusert lav merverdiavgiftssats: Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre til 6% fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12%.

Merverdiavgift utsettes: Innbetaling av merverdiavgift som forfalt 14. april 2020 utsettes til 10. juni 2020 uten påløp av renter.

Forskuddsskatt utsettes: Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inkludert overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april utsettes til 1. september 2020. Utsettelsen gjelder ikke for foretak som er naturressursskatt- og grunnrenteskattepliktige. Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere utsettes slik at forfallsdatoene i 2020 blir: 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Tilbakeføring av underskudd: Bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet, begrenset opp til 30 millioner kroner, mot beskattet overskudd fra 2018 og 2019.

Tvangsmulkt stanses: Skatteetaten har midlertidig stanset ileggelse av tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger, mva-meldinger og skattemeldinger.
Særavgifter utsettes: Regjeringen har foreslått at innbetalingen av veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje, CO2- avgift på mineralske produkter, svovelavgift, avgift på alkohol, avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgift på drikkevareemballasje utsettes til juni 2020.

Fritak for CO2-avgift: Regjeringen har foreslått at det tidligere fritaket for CO2-avgift for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser gjeninnføres fra 1. april 2020. Det tas sikte på at avgiftssatsene trappes opp til 25% av det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG i 2021, til 50% i 2022, til 75% i 2023 og til 100% fra og med 2024.
Utsatt frist for skattemelding: Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august 2020.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder også forslag til flere midlertidige tiltak på skatte- og avgiftsområdet:

 • Redusert arbeidsgiveravgift: Regjeringen foreslår midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og juni. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil motta en lønnskompensasjon lik 4% av lønnsgrunnlaget. Innbetaling av tredje termin for arbeidsgiveravgift foreslås utsatt fra 15. juli til 15. oktober.
 • Fleksible regler for betalingsutsettelse av skatt: Regjeringen forslår nye og mer fleksible regler for innvilgelse av betalingsutsettelse for skatter og avgifter for bedrifter rammet av virusutbruddet. Videre foreslås det å redusere forsinkelsesrenten på utsatt betaling fra 9% til 6%.
 • Midlertidige endringer i avskrivningsreglene: Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 % startavskrivning for saldogruppe d (personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.) som er ervervet i 2020, samt påkostninger i 2020 på eldre driftsmidler i saldogruppe d. Endringen innebærer at avskrivingssatsen for 2020 for nyervervelsene og påkostningene øker fra 20% til 30%.
 • Midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet: Regjeringen foreslår midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet, herunder (i) rett til umiddelbar utgiftsføring i særskattegrunnlaget for visse investeringer med et tillegg av en friiintekt på 10%; og (ii) rett til å få utbetalt skatteverdien av underskudd samt ubenyttet friinntekt. Ytterligere vilkår gjelder under de foreslåtte endringene.