Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Krystallkule

Skatte- og avgiftsendringer foreslått i revidert budsjett 2021

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2021, fremlagt den 11. mai, foreslått enkelte skatte- og avgiftsendringer. De viktigste forslagene oppsummeres kortfattet i det følgende.
Industri, handel og finans Bank/finansiering Skatt og avgift

Varsel om høring for klart forbedret opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen

 • Regjeringen varsler høring om en ny og gunstig ordning for ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes som forslag i Statsbudsjettet 2022.
 • De sentrale punktene i den skisserte nye ordningen er som følger:
  • Skattlegging skal skje først når aksjen realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt. Det vil si at man ikke skal betale skatt for fordelen med en opsjon før man faktisk har mottatt en salgsinntekt å betale skatten med, og at gevinsten ikke beskattes som lønnsinntekt – i motsetning til gjeldende ordning.
  • Det skjer ingen skattlegging før aksjesalg selv om den ansatte slutter i selskapet etter opsjonsinnløsning.
  • Ordningen skal gjelde for tilsvarende næringer som den svenske ordningen.
  • Selskapet kan være stiftet for inntil ti år siden, mot seks år etter gjeldende ordning.
  • Opsjonen kan, som i dag, innløses i aksjer tidligst tre og senest ti år etter tildeling.
  • Selskapet kan ha inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum, mot 25 årsverk og 25 millioner kroner i omsetning og balansesum under gjeldende ordning. Hvis selskapet er del av et konsern, gjelder begrensningene for konsernet som helhet.
  • Aksjene tilknyttet opsjonen må verdsettes ved tildelingen. Det forutsettes at innløsningsprisen er minst like høy som markedsprisen på aksjene på tildelingstidspunktet.
  • Det vil være grenser på selskaps- og ansattnivå på verdien av de underliggende aksjene, målt på tildelingstidspunktet.

Vindkraftbeskatning – innføring av produksjonsavgift for landbaserte vindkraftverk

 • Regjeringen varsler sin intensjon om å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022.
 • Slik avgift skal betales uavhengig av lønnsomhet.
 • Den konkrete utformingen av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022.
 • Forslag til regelverk vil bli sendt på høring.
 • Forslaget er en oppfølgning av stortingsmeldingen om vindkraft (Meld. St. 28 (2019-2020), og de påfølgende anmodningsvedtakene fra Stortinget om beskatning og lokal kompensasjon.

Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges

 • Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12% til 6% frem til og med 30. september.
 • Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav – strategi for avvikling

 • Regjeringen foreslår en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Tanken er at dette skal øke muligheten for flere bedrifter til å håndtere de utsatte beløpene. Regjeringen foreslår at:
  • Ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021.
  • Oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober.
  • Avdragsperioden økes fra 6 til 12 måneder.

Reglene om anvendelse av BSU-midler liberaliseres

 • Regjeringen foreslår at midler på konto for boligsparing for ungdom (BSU) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen.
 • Praksis åpner allerede for at noen slike kostnader kan dekkes inntil fem år etter boligkjøpet. Nå lovfestes adgangen, den gjøres generell, og det stilles ikke krav til tidsmessig sammenheng med selve boligkjøpet.

Unngåelse av kildeskatt for norske NOKUS-deltakere

 • Regjeringen har kommet med enkelte tillegg og presiseringer til de nye reglene om kildeskatt.
 • Regjeringen foreslår regler som skal motvirke dobbeltbeskatning som følge av at inntekt blir skattlagt både etter reglene om kildeskatt på renter og royalty og etter NOKUS-reglene.
 • Det foreslås innført en regel som gir norske NOKUS-deltakere rett til fradrag i norsk inntektsskatt for deltakerens andel av kildeskatten som NOKUS-selskapet har betalt til Norge i inntektsåret.
 • I tillegg foreslås innført et generelt unntak fra kildeskatteplikten for betalinger til selskap der alle aksjonærer er omfattet av NOKUS-reglene på betalingstidspunktet.

Endringer i reglene for registrering av britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret

 • Regjeringen foreslår at avgiftssubjekt hjemmehørende i Storbritannia fortsatt får mulighet til direkte registering i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Dette gir avgiftssubjekt hjemmehørende i Storbritannia mulighet til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten å benytte seg av en representant.
 • Det foreslås også at i de tilfellene hvor avgiftssubjekt hjemmehørende i Storbritannia benytter representant, så skal ikke representanten være ansvarlig for å betale merverdiavgift.
 • Forslaget er i samsvar med reglene som gjelder for avgiftssubjekt hjemmehørende i en EØS-stat.

Ordningen med frivillig retting (skatteamnesti)

 • Med frivillig retting kan skattepliktige slippe tilleggsskatt og straff for ikke å ha rapportert inn formue og inntekt.
 • Regjeringen varsler at Finansdepartementet, i samarbeid med Skatteetaten, vil vurdere endringer i ordningen.
 • Eventuelle forslag til endringer vil bli sendt på høring.

Dersom du har spørsmål knyttet til de foreslåtte endringene, kan du kontakte Kluges eksperter på skatte- og avgiftsrett.