Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Webinar 3. april | Rettslige konsekvenser av koronautbruddet

Kluge inviterer til webinar fredag 3. april kl. 12:30. Webinaret vil gjennomføres av advokater med ekspertise innenfor kontraktsrett, entrepriserett, arbeidsrett og anskaffelsesrett, som vil gjennomgå de problemstillinger vi ser koronautbruddet kan reise for byggherrene, samt hvordan disse bør håndteres.
Arbeidsrett/personvern Koronavirus Offentlige anskaffelser Entrepriserett

Deltagere som har konkrete spørsmål de ønsker belyst kan sende dette til . Vårt grunnlag for å svare er best om dette sendes inn i forkant, men vi åpner også for at deltagere kan sende spørsmål til samme adresse også under selve webinaret.

Det er ingen tvil om at bygg- og anleggsbransjen er sterkt preget av koronautbruddet og tiltakene som er satt i verk for å bekjempe dette. Mange byggeplasser er rammet både av direkte og indirekte virkninger, og de fleste byggherrer har nok allerede mottatt varsler fra entreprenørene med krav om fristforlengelse. For noen prosjekter har situasjonen kanskje allerede roet seg en del siden forrige uke, mens andre står midt i håndteringen av en mengde ulike problemstillinger.

Uansett hva status er i ditt prosjekt, er det ikke til å komme utenom at utbruddet vil reise mange utfordringer i tiden som kommer. Ikke minst gjelder dette kostnadskonsekvensene. Flere har sikkert allerede opplevd krav om tilleggsvederlag, til tross for at standardkontrakter i slike situasjoner i utgangspunktet kun gir grunnlag for fristforlengelse. Etter hvert som kostnadskonsekvensene blir mer og mer presserende, forventer vi at letingen etter rettslig grunnlag for kostnadskompensasjon intensiveres. Slike krav kommer dermed til å bli mer utbredt, og begrunnelsen for kravene vil ventelig bli stadig mer sofistikert etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Et relativt lettgripelig grunnlag for denne typen krav vil være anførsler om at forsinkelser og/eller forstyrrelser ikke bare skyldes utbruddet, men at det også foreligger svikt i byggherrens medvirkning. Det er dermed viktig at byggherrene allerede nå er bevisste på dette. Særlig bør byggherrene være bevisst på følgende:

  • Det er ikke bare entreprenørene som er underlagt varslingsplikt. Også byggherrene må varsle krav om fristforlengelse for egne leveranser og forpliktelser. Gjøres ikke dette, risikerer byggherren at entreprenøren får krav ikke bare på fristforlengelse, men også på tilleggsvederlag, for de forsinkelsene koronautbruddet medfører.
  • Byggherren har som regel også ansvaret for koordineringen av prosjektet, og svarer overfor den enkelte aktør for de andre aktørene byggherren har kontrakt med. Dette innebærer eksempelvis at dersom en av prosjektets aktører forsinker prosjektet utover det koronautbruddet gir grunnlag for, vil byggherren risikere å komme i økonomisk ansvar overfor prosjektets øvrige aktører.

Utbruddet reiser imidlertid også flere andre kontraktsrettslige spørsmål, som for eksempel:

  • Det har i flere sammenhenger vært reist spørsmål ved om det er grunnlag for å kreve avslag i prisen for løpende ytelser som nå ikke lar seg nyttiggjøre. Dette vil nok i særlig grad berøre entreprenørene, men kan også være aktuelt for byggherrene, og vi kan heller ikke utelukke at enkelte entreprenører etter hvert vil påberope slike forhold som en bristende forutsetning overfor byggherren.
  • Vi har også opplevd betydelige valutasvingninger, som igjen – direkte eller indirekte – kan påvirke kostnadsutviklingen i prosjektene. Dersom dette fortsetter, tror vi at mange vil møte krav om vederlagsjusteringer som følge av dette.
  • Samtidig med at eksisterende kontrakter må håndteres, skal det i tiden fremover også inngås nye kontrakter. Koronautbruddet vil åpenbart være en betydelig risikofaktor for avviklingen av fremtidige prosjekt, og det vil også gjelde selv om de konkrete tiltakene regjeringen har besluttet skulle bli lempet eller opphevet i løpet av den nærmeste fremtiden. Denne risikoen bør derfor avtalereguleres særskilt.

I tillegg kommer arbeidsrettslige problemstillinger som for eksempel:

  • Hvilke forpliktelser arbeidsgiver er pålagt i forbindelse med permitteringer, og hvilke ytelser arbeidstager har krav på, herunder omsorgspenger
  • Hvilken adgang arbeidsgivers styringsrett gir til å treffe ulike tiltak for å lette belastningen utbruddet medfører
  • Hvilken informasjon arbeidsgiver kan be om fra arbeidstager ved mistanke om smitte, og hvilke opplysninger arbeidsgiver kan gi til andre ansatte ved smitte

Byggherrer vil også kunne stå overfor anskaffelsesrettslige problemstillinger i pågående/fremtidige konkurranser, herunder spørsmål om saklig grunn til avlysning og vesentlig endring av kunngjorte konkurransegrunnlag. Det er også grunn til å forvente at det i pågående/fremtidige konkurranser vil dukke opp forbehold knyttet til utbruddet, som vil reise spørsmål om hvilken adgang tilbyderne har til å ta slike forbehold, og hvordan byggherrer bør vurdere slike forbehold.

Forholdene angitt over er noen av de konkrete problemstillingene vi allerede har sett oppstå, og vi forventer også at det vil dukke opp ytterligere utfordringer etter hvert som situasjonen vedvarer. Dette vil åpenbart stille store krav til byggherrens koordinering og prosjektstyring – i en periode hvor også byggherreorganisasjonen gjerne er rammet av utbruddet. Dette krever igjen at byggherren ikke bare er bevisst på problemstillingene som kan oppstå, men også så tidlig som mulig tar proaktive grep både for å ivareta egne forpliktelser i kontrakten, og for å minimere de potensielle konsekvensene for prosjektet.

Velkommen til webinar fredag 3. april kl. 12:30. Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en påloggingslink før sendingen starter. Arrangementet er gratis.