Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vår avdeling for bank- og finansiering bistår med strukturering av sikkerheter, utforming av lånedokumentasjon og garantier, bistand ved refinansiering, kreditorforhandlinger og tiltredelse av sikkerheter.

Vi har utstrakt erfaring med bistand i grenseoverskridende saksforhold og lang erfaring med de særskilte utfordringene internasjonale transaksjoner innebærer.

Vi ønsker å være en støttespiller for klienten i hele finansieringsprosjektet, fra planlegging og valg av finansieringsmodell, til forhandling og utforming av dokumentasjon, etablering av sikkerheter og eventuelt senere ved refinansiering. Vi bistår også ved tvangsfullbyrdelse av sikkerheter og andre tiltak i forbindelse med mislighold av låne- og garantiforpliktelser. I tillegg til et omfattende internasjonalt nettverk av advokater, har vi spesialistkunnskap om reglene for inndrivelse av gjeld over landegrensene. Dette er naturligvis minst like viktig ved utforming av kontrakten som når misligholdet er et faktum.

Vårt team har særlig lang erfaring med skipsfinansiering, herunder kommersiell asset financing, eksportfinansiering og sale and leaseback-strukturer. Vi kjenner denne bransjen meget godt fra bank-, eksportkredittbyrå-, rederi- og verftssiden.

Vi har lang og bred erfaring med leasing, prosjekt- og selskapsfinansiering av store og små selskaper. Dette inkluderer finansiering fra EIB og NIB, samt ved sikring av egne gjeldsposisjoner gjennom renteswaper og mer komplekse ISDA-baserte avtaler.

I tillegg til bistand med finansieringsprosjekter, rådgir vi også i regulatoriske og særskilte selskapsrettslige spørsmål som angår finansiering eller finansinstitusjoner. Vi yter blant annet løpende compliance-rådgivning til flere finansinstitusjoner og har det siste året bistått i forbindelse med oppkjøp av norsk finansieringsforetak og etablering av finansieringsvirksomhet i Norge.    

Referanser

Kluge har gjennom flere år bistått Marine Harvest ASA, verdens største selskap innen akvakultur, med finansiering av selskapets virksomhet.

I 2014 og 2015 bisto vi blant med selskapets refinansiering av dets syndikerte lånefasiliteter hvor DNB Bank ASA er agent.

Kunde: Marine Harvest ASA

Noen av våre spesialister

Om Bank/finansiering på

Fagforum

Skatte- og avgiftsendringer foreslått i revidert budsjett 2021

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2021, fremlagt den 11. mai, foreslått enkelte skatte- og avgiftsendringer. De viktigste forslagene oppsummeres kortfattet i det følgende.

COVID-19: Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene mot koronautbruddet. Blant disse tiltakene er opprettelsen av en midlertidig statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelsen av Statens obligasjonsfond. Garantiordningen er senere utvidet til også å omfatte større bedrifter. Tiltakene må sees i sammenheng med etableringen av kortsiktige rentefri skattekreditter gjennom omfattende utsettelser av skattebetalinger, og har som formål å sikre levedyktige, norske bedrifters likviditet gjennom krisen.

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.