Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kristine Møse*

Senioradvokat Oslo

+47 959 36 087 Last ned CV / Last ned vcard

Bistand på en rekke rettsområder, særlig innen tvisteløsning og prosedyre

Aktuelle nyheter relatert til Kristine Møse*:

Kluge involvert i ny NOU med forslag om endring av bustadoppføringslovas garantiregler

Et utvalg nedsatt for å evaluere garantireglene i bustadoppføringslova avga sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 27. juni 2016.

Forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

Nærings- og fiskeridepartementet har utformet forslag til endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter, som gjennomfører EUs tre nye anskaffelsesdirektiver. Høringsfristen er satt til 17. juni 2015, og departementet tar sikte på å gjennomføre direktivene i norsk rett innen våren 2016.

Bransjer

Fagområder

Kristine er tilknyttet Kluges avdeling Industri, handel og finans. Ved siden av forretningsjuridisk rådgivning arbeider Kristine særlig med tvisteløsning og prosedyre innen en rekke rettsområder, herunder EU/EØS-rettslige emner, forvaltningsrett og kontrakts- og selskapsrett. Kristine har bred erfaring fra domstolene og prosederer jevnlig for retten. Hun bistår både offentlige og private klienter.

Tidligere har Kristine vært dommerfullmektig i Follo tingrett, samt sekretær for et lovutvalg om garantireglene i bustadoppføringslova (NOU 2016: 10). Under studiet arbeidet Kristine hos Sivilombudsmannen, særlig med offentlig innsyn etter offentleglova og tilsettinger i stat og kommune.

Kristine har også særlig kompetanse innen utlendingsfeltet, herunder problemstillinger i skjæringspunktet EU/EØS-rett og utlendingsrett. Kristine har prosedert en rekke utlendingssaker for domstolene. Som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett skrev hun avhandling om bortvisning og utvisning av EØS-borgere.

*Permisjon